logga

KBT-Stugan

Verksamhetens inriktning är kvinnor/barn som behöver skydd för att de är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) eller riskerar att bli eller har blivit gifta mot sin vilja samt barn och ungdomar i åldern 0-18 år med psykosocial och neuropsykiatriskt problematik, som av olika anledningar är i behov av den trygga och omhändertagande miljön som ett familjehem erbjuder. 

Många traumatiserade människor har svårigheter med att gå vidare i sitt liv. De blir beroende av andra och har svårt att sätta mål. Vi på KBT-stugan arbetar ständigt med att bearbeta trauman och ser till att dessa personer kan växa och utvecklas till att bli självständiga inidivider.

Relationen mellan barnet och ursprungsföräldrarna är viktigt för en gynnsam och positiv utveckling i deras liv. Vi har regelbunden kontakt och erbjuder handledning till ursprungsfamiljen för att främja en god relation mellan barnet och föräldrarna.
God kompetens och erfarenhet är grunden för att skapa trygga jour- och familjehem.
Alla våra familjer är konsulentstödda och får regelbunden handledning och utbildning i ”ett hem att växa i”.Kvinnor/barn som är utsatta för hedersrelaterat våld
När man kommer till vårt familjehem gäller den första tiden att bryta kontakten med den/de som utövat våld och hot. Man erbjuds stöd- och bearbetningssamtal där målet är att kvinnan/barnen ska kunna se konsekvenserna av våldet. Familjehemmen är specialiserade på denna målgrupp och får regelbunden handledning och vidareutbildning. 

Skyddat
boende
Skyddat boende är en boendeform som har till syfte att under en begränsad tid erbjuda skydd för personer som av någon anledning inte kan vara kvar i sin hemmiljö. Vi vill hjälpa de berörda människor till ett liv som påminner om ett vanligt vardagsliv. Vi erbjuder kbt-terapi och stödsamtal under hela placeringstiden.

Barn och ungdomar i åldern 1-20 år med psykosocial och neuropsykatriskt problematik
Vi arbetar med barn och ungdomar med mycket komplex problematik, bland annat anknytningsproblematik, psykosociala problem, affektivproblematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Förälder/barn placering
Rehabiliterande familjeplacering för barnet och föräldern eller hela familjen. Familjeplacering passar för en förälder som är i behov av starkt stöd. I rehabiliterande familjeplacering stöder familjehemmet föräldern att sköta sitt eget barn och ger den placerade familjen en modell för vardagen och föräldrarskapet.Geografi: Hela Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Stockholm.
Huvudman: KBT-Stugan
Språk: Svenska, Engelska, Persiska, Turkiska, Tyska, Azerbadjanska, Dari och Turkmenska.


Genom att arbeta målinriktat efter vetenskapligt beprövade och utvärderade metoder hålls en hög kvalitet i verksamheten:

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Skriftliga rutiner samt handlingsplan för åtgärder vid bland annat hot och våld riktat mot den placerade och/eller utövat av den  

placerade.

Skriftliga rutiner för utredning av familjehem.

Skriftliga rutiner för att skapa möjligheter till möten med den biologiska familjen under trygga omständigheter med barnet i fokus.

Skriftliga rutiner för att samla in och använda synpunkter och klagomål av placerade, beställare och socialstyrelsen mm


För mer information om verksamheten kontakta Nina Babacan: 070-400 30 28.
• KBT-Stugan i Dalarna AB • Industrigatan 8 • 78431 Borlänge • info@kbtstugan.se• Tel: 0704003028 •